Хумана школа - школа као животна заједница април 2022

Теме на семинару:

    1. Партнерство у образовању – Појам партнерства у образовању, два модела партнерства, њихове карактеристике и облици кроз које се испољавају, законски оквири учешћа родитеља у раду вртића/школа, значај партнерских односа и заједничких активности према стручној литератури и савременим истраживањима.
    2. Процесно-подражавајући модел партнерства у образовању – Појам процесно-подражавајућег партнерства на примеру хумане школе-монтесори вртића/школа, рад са родитељима и дечије куће као аутентични облици процесно- подражавајућег модела сарадње са родитељима. Значај и добити од примене процесно- подражавајућег модела сарадње.
    3. Предуслови и начела за остваривање партнерских односа и реализацију заједничких активности – О мотивацији, комуникацији и вештинама за организацију и рад у групи, основна начела за остваривање партнерства и реализацију заједничких активности: равноправност, комплементарност, аутентичност и демократичност, кораци у планирању заједничких активности.
    4. Како израдити план заједничких активности – Сагледавање ситуације за имплементацију и развој процесно-подражавајућег модела сарадње са родитељима кроз заједничке активности помоћу СВОТ анализе, самовредновањем и анкетирањем до успешније процесно-подражавајуће сарадње са родитељима, полазне основе за израду плана заједничких активности.
    5. Завршни рад - Креирање плана заједничке активности, збирке заједничких активности планираних током семинара, Промоција најуспешнијих радова.