Домаћи задатак у функцији повећања ученичких постигнућа април 2022

Теме на семинару:

    1. Како прилагодити домаће задатке ученицима – Улога домаћих задатака у наставном процесу; уже и шире схватање домаћих задатака; типови домаћих задатака; ефекти домаћих задатака (краткорочни и дугорочни); домаћи задаци према узрастним карактеристикама, интересовањима и могућностима ученика.
    2. Домаћи задатак као изазов за ученике – Припремни и истраживачки домаћи задаци; ИКТ у функцији креирања подстицајних, мотивишућих и ефикасних задатака; Блумова таксономија и домаћи задаци; примери добре праксе употребе ИКТ за креирање подстицајних и мотивишућих задатака базираних на истраживачком раду ученика и решавању проблема.
    3. Праћење и вредновање постигнућа ученика кроз домаће задатке – Улога и значај повратне информације у изради домаћег задатка; сумативно и формативно оцењивање; самооцењивање и вршњачко оцењивање; веб-алати за праћење и вредновање ученичких постигнућа (упитници, тестови, платформе за учење); критеријуми за процену домаћег задатка.
    4. Израда завршног задатка – Креирање комплетног  домаћег задатка који треба да садржи све елементе добро формулисаног задатка и са могућношћу коришћења  веб-алата за израду домаћих задатака. Вршњачка радионица - наставници узајамно оцењују радове једни другима према задатим критеријумима.