Testovi znanja - vodič za izradu i primenu mart 2022

Teme na seminaru:

  1. Test kao instrument ocenjivanja - Test kao način ocenjivanja, pojam testova, vrste testova, prednosti i nedostaci, karakteristike testova, Blumova taksonomija kao osnov za kreiranje testova, pravna regulativa u radu sa testovima;
  2. Zadatak kao element testa - Pojam zadataka, osnovni elementi zadataka, tipovi i oblici zadataka;
  3. Kreiranje testova - Način kreiranja testova kroz faze, planiranje i oblikovanje zadataka za test, kreiranje ključa i bodovne skale;
  4. Realizacija testova - Priprema učenika za test, priprema prostora za test, uputstva učenicima na samom testu, značaj vršenja evaluacije i analize testa, kreiranje elektronskog testa u različitim programima i elektronskim servisima;
  5. Završni rad - Kreiranje testova na osnovu nastavne jedinice.