Nastava engleskog jezika zasnovana na interdisciplinarnom pristupu decembar 2021

Teme na seminaru:

  • Uvod - interdisciplinarni pristup u nastavi engleskog jezika sa osvrtom na specifičnosti vokabulara - Predstavljanje pojmova CLIL (Content and Language Integrated Learning) i CBLT (Content-Based Language Teaching), mogućnosti primene i prednosti interdisciplinarnog pristupa u nastavi stranog jezika, osobenosti stručnog vokabulara i formiranje onlajn rečnika za određene nastavne predmete;
  • Aktivnosti koje podstiču usvajanje i upotrebu engleskog jezika kroz integrisanu nastavu - Aktivnosti koje podstiču usvajanje i upotrebu vokabulara, razumevanje jezika, usmeno i pismeno izražavanje;
  • Interdisciplinarni pristup u nastavi engleskog jezika uz primenu IKT-a - Vrste i odlike veb-alata i njihova primena u nastavi engleskog jezika, kreiranje interaktivnih vežbi uz pomoć veb-alata;
  • Evaluacija postignuća učenika u toku i nakon interdisciplinarnog časa - Oblici evaluacije i kreiranje segmenta časa koji sadrži jednu od predstavljenih aktivnosti (tabele, upitnici, posteri, ilustracije, evaluacioni listići, diskusione grupe, debata, simulacije).