Творба речи у настави српског језика октобар 2020

Теме на семинару:

  • Проблеми у настави творбе речи - Творба речи у уџбеницима и приручницима за основну и средњу школу, адекватан и систематичан приступ у предавању и обради наставних јединица из области творбе речи;
  • Разликовање творбеног и лексичког значења - Творбено и лексичко значење, употреба речника српског језика у настави творбе речи;
  • Моциона творба и родно сензитивни језик - Називи за занимања, титуле и звања особа женског пола, пол и род у језику, утицај (језичке) политике и језичког планирања на творбу речи;
  • Творба нових речи и нормативни статус - Нове речи и њихови начини творбе, нормативни статус нових твореница, употреба нових речи, однос између нове и потенцијалне речи.