Домаћи задатак у функцији повећања ученичких постигнућа фебруар 2019

Теме на семинару:

    1. Како прилагодити домаће задатке ученицима – Улога домаћих задатака у наставном процесу, уже и шире шватање домаћих задатака, типови домаћих задатака, ефекти домаћих задатака (краткорочни и дугорочни), домаћи задаци према узрасним карактеристикама, интересовањима и могућностима ученика.
    2. Домаћи задатак као изазов за ученике – Припремни и истраживачки домаћи задаци, ИКТ у функцији креирања подстицајних, мотивишућих и ефикасних задатака, Блумова таксономија и домаћи задаци, алии примери добре праксе употребе ИКТ за креирање подстицајних и мотивишућих задатака базираних на истраживачком раду ученика и решавању проблема.
    3. Праћење и вредновање постигнућа ученика кроз домаће задатке – Улога и значај повратне инфомације у изради домаћег задатка, сумативно и формативно оцењивање, самооцењивање и вршњачко оцењивање, веб-алати за праћење и вредновање ученичких постигнућа (упитници, тестови, платформе за учење), критеријуми за процену домаћег задатка.
    4. Израда завршног задатка – Осмишљавање методичких поступака који обезбеђују вредност домаћег задатка са веб-алатима за израду домаћих задатака.