Примена пројектног планирања у предшколској установи кроз елементе интегрисаног учења јул 2022

Теме на семинару:

 • Интегрисано учење у вртићу - Теоријске основе интегрисаног учења кроз планирање и реализацију васпитно-образовног рада у облику центара интересовања у вртићу, организација рада по центрима интересовања, практична примена интегрисаног учења, повезаност интегрисаног и кооперативног учења;
 • Пројектно планирање у вртићу - Пројектно планирање, реализација пројектног планирања планирањем активности и самом применом пројеката у оквиру својих васпитних и радних група, технике посматрања и откривање дечјих интересовања унутар групе;
 • Фазе пројекта - Начин отварања, развијања, закључивања и презентовања пројекта, могућности документовања пројекта, укључивање експерата, повезивање пројекта са интегрисаним и кооперативним учењем и израда извештаја након закљученог пројекта;
 • Израда пројекта - Документовање пројекта у радној књизи и педагошкој документацији, дечјем и групном портфолију, као и примери и искуства из праксе.
Аутор/модератор: Ivanka Gurinović Rokvić, Kornelija Kovač

Савладавање меких вештина у релацији наставник - ученик - родитељ унутар установа јул 2022

Теме на семинару:

 1. Порекло и значење меких вештина - Разлике између “тврдих” и “меких” вештина, листа меких вештина и њихово значење, емоционална интелигенција, емпатичност, асертивност, вештина слушања у наставном процесу;
 2. Како научити меке вештине - тајни алати - Методе и технике, конкретне проблемске ситуације;
 3. Однос између наставника и ученика - сложено поље комуникације - Врсте саветодавног разговора, корективно-педагошки рад, етапе саветовања, селекција правовремених метода, техника саветодавног разговора са ученицима, идентификација проблема код ученика;
 4. Облици сарадње са родитељима/старатељима - Типови васпитних стилова у породици, димензије породичног функционисања, препознавање функционалне и дисфункционалне породице, јачање партнерског односа између породице и установе;
 5. Унапређивање међуљудских односа у колективу - Побољшање сарадње наставника у установи, асертивна права - разумевање и прихватање, манипулација, услови за успешан рад тима, ометајући фактори за асертивно понашање.

Е-портфолио инструмент за напредовање и сарадњу jul 2022

Теме на семинару:

 • Шта је и колико нам је важан портфолио? - улога и значај портфолиа у професионалном раду, законски оквир, пимена портфолија у пракси и примери у и ван система образовања и портфолија школе.
 • Креирање личног е - портфолија - алати за креирање личног е-портфолија, рад на изради е-порфолија, контрола доступности на Интернету.
 • Креирање ученичког е-портфолија - примери ученичког е-портфолија, учеснички е-портфолио - средство евалуације и самопроцењивања, контрола доступности на Интернету.
 • Евалуација и самопроцењивање - евалуација наставничког и ученичког е-портфолија помоћу инструмената за евалуацију.
Аутор/модератор: Снежана Ђорђевић

Добра припрема за час - успешан час јул 2022

Теме на семинару:

 1. Основе планирања образовно-васпитног рада - Теоријска основа сазнавања у настави, облици планирања и припремања, обрасци за планирање наставе, функција, структура и елементи припреме за час, појам наставног часа и типологија часова, специфичности различитих типова часова;
 2. Циљеви, облици рада, наставне методе и технике - Начин постављања циљева и задатака у настави, карактеристике појединих облика рада, наставне методе и технике рада, Блумова таксономија и образовни стандарди у дефинисању циљева, извештај педагога о посети часу;
 3. Карактеристике и функција уводног дела часа - Карактеристике и значај уводног дела часа, мотивација ученика за час, специфичне методе за уводни део часа, анализа припреме за час, анализа уводног дела часа (видео-снимак);
 4. Карактеристике и функција средишњег дела часа - Карактеристике и функција средишњег дела часа, методе за средишњи део часа, анализа видео-снимка средишњег дела часа;
 5. Карактеристике и функција завршног дела часа - Функција завршног дела часа, анализа снимка завршног дела часа, методе за завршни део часа и чек листа за писање припреме за час.
Аутор/модератор: Jasmina Momčilović, Наташа Џаковић

Ocenjivanje u funkciji razvoja i učenja jul 2022

Teme na seminaru:

 1. Pravne osnove ocenjivanja - Pravna regulativa ocenjivanja, funkcije ocenjivanja i karakteristika ocene, predmet i vrste ocenjivanja, način i postupak ocenjivanja, komponente vrednovanja postignuća, obaveštavanje o oceni u funkciji poučavanja;
 2. Metode praćenja i procenjivanja obrazovnih postignuća - Usmeni i pismeni oblik procene postignuća, praćenje i procenjivanje postignuća u grupnim radovima i projektima, obeležja metoda ocenjivanja;
 3. Psihološke osnove ocenjivanja - Uticaj faktora opažanja na ocenjivanje, uticaj ličnosti nastavnika na ocenjivanje, osećanja/reakcije nastavnika/učenika u procesu ocenjivanja, analiza problemskih situacija u vezi sa ocenjivanjem i rešenja;
 4. Objektivnost i valjanost ocenjivanja - Metrijske karakteristike ocene, izvori pogrešaka i nesigurnost u ocenjivanju, pravni aspekt kriterijuma ocenjivanja, razlika u kriterijumima na vrednovanje postignuća, taksonomija vaspitno-obrazovnih ciljeva u vrednovanju postignuća;
 5. Kontinuitet u ocenjivanju i angažovanje učenika i završni rad - Tehnike praćenja ocenjivanja, model kontinuiranog ocenjivanja, analiza problemskih situacija u vezi sa motivacijom učenika i rešenja, planiranje ocenjivanja, završni rad.