Домаћи задатак у функцији повећања ученичких постигнућа мај 2022

Теме на семинару:

  1. Како прилагодити домаће задатке ученицима – Улога домаћих задатака у наставном процесу; уже и шире схватање домаћих задатака; типови домаћих задатака; ефекти домаћих задатака (краткорочни и дугорочни); домаћи задаци према узрастним карактеристикама, интересовањима и могућностима ученика.
  2. Домаћи задатак као изазов за ученике – Припремни и истраживачки домаћи задаци; ИКТ у функцији креирања подстицајних, мотивишућих и ефикасних задатака; Блумова таксономија и домаћи задаци; примери добре праксе употребе ИКТ за креирање подстицајних и мотивишућих задатака базираних на истраживачком раду ученика и решавању проблема.
  3. Праћење и вредновање постигнућа ученика кроз домаће задатке – Улога и значај повратне информације у изради домаћег задатка; сумативно и формативно оцењивање; самооцењивање и вршњачко оцењивање; веб-алати за праћење и вредновање ученичких постигнућа (упитници, тестови, платформе за учење); критеријуми за процену домаћег задатка.
  4. Израда завршног задатка – Креирање комплетног  домаћег задатка који треба да садржи све елементе добро формулисаног задатка и са могућношћу коришћења  веб-алата за израду домаћих задатака. Вршњачка радионица - наставници узајамно оцењују радове једни другима према задатим критеријумима.

Ocenjivanje u funkciji razvoja i učenja maj 2022

Teme na seminaru:

 1. Pravne osnove ocenjivanja - Pravna regulativa ocenjivanja, funkcije ocenjivanja i karakteristika ocene, predmet i vrste ocenjivanja, način i postupak ocenjivanja, komponente vrednovanja postignuća, obaveštavanje o oceni u funkciji poučavanja;
 2. Metode praćenja i procenjivanja obrazovnih postignuća - Usmeni i pismeni oblik procene postignuća, praćenje i procenjivanje postignuća u grupnim radovima i projektima, obeležja metoda ocenjivanja;
 3. Psihološke osnove ocenjivanja - Uticaj faktora opažanja na ocenjivanje, uticaj ličnosti nastavnika na ocenjivanje, osećanja/reakcije nastavnika/učenika u procesu ocenjivanja, analiza problemskih situacija u vezi sa ocenjivanjem i rešenja;
 4. Objektivnost i valjanost ocenjivanja - Metrijske karakteristike ocene, izvori pogrešaka i nesigurnost u ocenjivanju, pravni aspekt kriterijuma ocenjivanja, razlika u kriterijumima na vrednovanje postignuća, taksonomija vaspitno-obrazovnih ciljeva u vrednovanju postignuća;
 5. Kontinuitet u ocenjivanju i angažovanje učenika i završni rad - Tehnike praćenja ocenjivanja, model kontinuiranog ocenjivanja, analiza problemskih situacija u vezi sa motivacijom učenika i rešenja, planiranje ocenjivanja, završni rad.