Савладавање меких вештина у релацији наставник - ученик - родитељ унутар установа август 2021

Теме на семинару:

  1. Порекло и значење меких вештина - Разлике између “тврдих” и “меких” вештина, листа меких вештина и њихово значење, емоционална интелигенција, емпатичност, асертивност, вештина слушања у наставном процесу;
  2. Како научити меке вештине - тајни алати - Методе и технике, конкретне проблемске ситуације;
  3. Однос између наставника и ученика - сложено поље комуникације - Врсте саветодавног разговора, корективно-педагошки рад, етапе саветовања, селекција правовремених метода, техника саветодавног разговора са ученицима, идентификација проблема код ученика;
  4. Облици сарадње са родитељима/старатељима - Типови васпитних стилова у породици, димензије породичног функционисања, препознавање функционалне и дисфункционалне породице, јачање партнерског односа између породице и установе;
  5. Унапређивање међуљудских односа у колективу - Побољшање сарадње наставника у установи, асертивна права - разумевање и прихватање, манипулација, услови за успешан рад тима, ометајући фактори за асертивно понашање.

Ocenjivanje u funkciji razvoja i učenja avgust 2021

Teme na seminaru:

  1. Pravne osnove ocenjivanja - Pravna regulativa ocenjivanja, funkcije ocenjivanja i karakteristika ocene, predmet i vrste ocenjivanja, način i postupak ocenjivanja, komponente vrednovanja postignuća, obaveštavanje o oceni u funkciji poučavanja;
  2. Metode praćenja i procenjivanja obrazovnih postignuća - Usmeni i pismeni oblik procene postignuća, praćenje i procenjivanje postignuća u grupnim radovima i projektima, obeležja metoda ocenjivanja;
  3. Psihološke osnove ocenjivanja - Uticaj faktora opažanja na ocenjivanje, uticaj ličnosti nastavnika na ocenjivanje, osećanja/reakcije nastavnika/učenika u procesu ocenjivanja, analiza problemskih situacija u vezi sa ocenjivanjem i rešenja;
  4. Objektivnost i valjanost ocenjivanja - Metrijske karakteristike ocene, izvori pogrešaka i nesigurnost u ocenjivanju, pravni aspekt kriterijuma ocenjivanja, razlika u kriterijumima na vrednovanje postignuća, taksonomija vaspitno-obrazovnih ciljeva u vrednovanju postignuća;
  5. Kontinuitet u ocenjivanju i angažovanje učenika i završni rad - Tehnike praćenja ocenjivanja, model kontinuiranog ocenjivanja, analiza problemskih situacija u vezi sa motivacijom učenika i rešenja, planiranje ocenjivanja, završni rad.