Ocenjivanje u funkciji razvoja i učenja jul 2021

Teme na seminaru:

 1. Pravne osnove ocenjivanja - Pravna regulativa ocenjivanja, funkcije ocenjivanja i karakteristika ocene, predmet i vrste ocenjivanja, način i postupak ocenjivanja, komponente vrednovanja postignuća, obaveštavanje o oceni u funkciji poučavanja;
 2. Metode praćenja i procenjivanja obrazovnih postignuća - Usmeni i pismeni oblik procene postignuća, praćenje i procenjivanje postignuća u grupnim radovima i projektima, obeležja metoda ocenjivanja;
 3. Psihološke osnove ocenjivanja - Uticaj faktora opažanja na ocenjivanje, uticaj ličnosti nastavnika na ocenjivanje, osećanja/reakcije nastavnika/učenika u procesu ocenjivanja, analiza problemskih situacija u vezi sa ocenjivanjem i rešenja;
 4. Objektivnost i valjanost ocenjivanja - Metrijske karakteristike ocene, izvori pogrešaka i nesigurnost u ocenjivanju, pravni aspekt kriterijuma ocenjivanja, razlika u kriterijumima na vrednovanje postignuća, taksonomija vaspitno-obrazovnih ciljeva u vrednovanju postignuća;
 5. Kontinuitet u ocenjivanju i angažovanje učenika i završni rad - Tehnike praćenja ocenjivanja, model kontinuiranog ocenjivanja, analiza problemskih situacija u vezi sa motivacijom učenika i rešenja, planiranje ocenjivanja, završni rad.

Примена пројектног планирања у предшколској установи кроз елементе интегрисаног учења јул 2021

Теме на семинару:

 • Интегрисано учење у вртићу - Теоријске основе интегрисаног учења кроз планирање и реализацију васпитно-образовног рада у облику центара интересовања у вртићу, организација рада по центрима интересовања, практична примена интегрисаног учења, повезаност интегрисаног и кооперативног учења;
 • Пројектно планирање у вртићу - Пројектно планирање, реализација пројектног планирања планирањем активности и самом применом пројеката у оквиру својих васпитних и радних група, технике посматрања и откривање дечјих интересовања унутар групе;
 • Фазе пројекта - Начин отварања, развијања, закључивања и презентовања пројекта, могућности документовања пројекта, укључивање експерата, повезивање пројекта са интегрисаним и кооперативним учењем и израда извештаја након закљученог пројекта;
 • Израда пројекта - Документовање пројекта у радној књизи и педагошкој документацији, дечјем и групном портфолију, као и примери и искуства из праксе.
Аутор/модератор: Ivanka Gurinović Rokvić, Kornelija Kovač

Е-портфолио инструмент за напредовање и сарадњу јул 2021

Теме на семинару:

 • Шта је и колико нам је важан портфолио? - улога и значај портфолиа у професионалном раду, законски оквир, пимена портфолија у пракси и примери у и ван система образовања и портфолија школе.
 • Креирање личног е - портфолија - алати за креирање личног е-портфолија, рад на изради е-порфолија, контрола доступности на Интернету.
 • Креирање ученичког е-портфолија - примери ученичког е-портфолија, учеснички е-портфолио - средство евалуације и самопроцењивања, контрола доступности на Интернету.
 • Евалуација и самопроцењивање - евалуација наставничког и ученичког е-портфолија помоћу инструмената за евалуацију.

Домаћи задатак у функцији повећања ученичких постигнућа јул 2021

Теме на семинару:

  1. Како прилагодити домаће задатке ученицима – Улога домаћих задатака у наставном процесу; уже и шире схватање домаћих задатака; типови домаћих задатака; ефекти домаћих задатака (краткорочни и дугорочни); домаћи задаци према узрастним карактеристикама, интересовањима и могућностима ученика.
  2. Домаћи задатак као изазов за ученике – Припремни и истраживачки домаћи задаци; ИКТ у функцији креирања подстицајних, мотивишућих и ефикасних задатака; Блумова таксономија и домаћи задаци; примери добре праксе употребе ИКТ за креирање подстицајних и мотивишућих задатака базираних на истраживачком раду ученика и решавању проблема.
  3. Праћење и вредновање постигнућа ученика кроз домаће задатке – Улога и значај повратне информације у изради домаћег задатка; сумативно и формативно оцењивање; самооцењивање и вршњачко оцењивање; веб-алати за праћење и вредновање ученичких постигнућа (упитници, тестови, платформе за учење); критеријуми за процену домаћег задатка.
  4. Израда завршног задатка – Креирање комплетног  домаћег задатка који треба да садржи све елементе добро формулисаног задатка и са могућношћу коришћења  веб-алата за израду домаћих задатака. Вршњачка радионица - наставници узајамно оцењују радове једни другима према задатим критеријумима.

Подршка ученицима са проблемима у школи и у дому ученика и њиховим родитељима јул 2021

Теме на семинару:

 • Адолесценција као изазов - Развојни задаци и изазови за ментално здравље ученика, интернализовани и екстернализовани проблеми код ученика, здраве и нездраве емоције код ученика;
 • Интернализовани проблеми - Стрепња у адолесценцији, ниско самопоуздање и потиштеност код ученика, делотворни начини рада са ученицима и са њиховима родитељима;
 • Екстернализовани проблеми - Узроци агресивног и пркосног реаговања ученика, делотворно дисциплиновање ученика у школи и у дому ученика, родитељ као сарадник;
 • Подршка ученику са проблемима у савладавању школских обавеза и његовим родитељима - Породични, емотивни и понашајни проблеми, индивидуализација приступа, делотворне превентивне активности у школи и дому које укључују и родитеље, индивидуални план подршке ученику и примери добре праксе;
 • Завршни рад - Израда индивидуалног плана подршке ученику са емотивним проблемом или проблемом у понашању у школи или у дому (који укључује и родитеље).
Аутор/модератор: Brankica Ristić, Невенка Јовановић

Добра припрема за час - успешан час јул 2021

Теме на семинару:

 1. Основе планирања образовно-васпитног рада - Теоријска основа сазнавања у настави, облици планирања и припремања, обрасци за планирање наставе, функција, структура и елементи припреме за час, појам наставног часа и типологија часова, специфичности различитих типова часова;
 2. Циљеви, облици рада, наставне методе и технике - Начин постављања циљева и задатака у настави, карактеристике појединих облика рада, наставне методе и технике рада, Блумова таксономија и образовни стандарди у дефинисању циљева, извештај педагога о посети часу;
 3. Карактеристике и функција уводног дела часа - Карактеристике и значај уводног дела часа, мотивација ученика за час, специфичне методе за уводни део часа, анализа припреме за час, анализа уводног дела часа (видео-снимак);
 4. Карактеристике и функција средишњег дела часа - Карактеристике и функција средишњег дела часа, методе за средишњи део часа, анализа видео-снимка средишњег дела часа;
 5. Карактеристике и функција завршног дела часа - Функција завршног дела часа, анализа снимка завршног дела часа, методе за завршни део часа и чек листа за писање припреме за час.
Аутор/модератор: Jasmina Momčilović, Наташа Џаковић