Групни рад и интердисциплинарност са применом веб-алата јул 2019

Теме на семинару:

 • Облици наставног рада информационо комуникационе технологије - Карактеристике различитих облика рада, примена ових облика у учионици и ван ње;
 • Интердисциплинарна настава и групни рад уз помоћ веб-алата - Одређења тематске наставе и интердисциплинарности, тематско планирање у стручним школама, синхрона и асинхрона онлајн комуникација, веб-сервиси за групни рад;
 • Активне методе наставе са веб-алатима за средишњи део часа градива - Методе активне наставе, примена конкретних веб-алата у настави;
 • Веб-алати за праћење напредовања ученика - Веб-алати за утврђивање градива, могућности и предности дигиталног праћења напредовања;
 • Завршни рад - Израда сајта, објављивање наставних материјала на сајту.
Аутор/модератор: Zlatica Gerov, Nataša Jankuloski

Подршка ученицима са проблемима у школи и у дому ученика и њиховим родитељима јул 2019

Теме на семинару:

 • Адолесценција као изазов - Развојни задаци и изазови за ментално здравље ученика, интернализовани и екстернализовани проблеми код ученика, здраве и нездраве емоције код ученика;
 • Интернализовани проблеми - Стрепња у адолесценцији, ниско самопоуздање и потиштеност код ученика, делотворни начини рада са ученицима и са њиховима родитељима;
 • Екстернализовани проблеми - Узроци агресивног и пркосног реаговања ученика, делотворно дисциплиновање ученика у школи и у дому ученика, родитељ као сарадник;
 • Подршка ученику са проблемима у савладавању школских обавеза и његовим родитељима - Породични, емотивни и понашајни проблеми, индивидуализација приступа, делотворне превентивне активности у школи и дому које укључују и родитеље, индивидуални план подршке ученику и примери добре праксе;
 • Завршни рад - Израда индивидуалног плана подршке ученику са емотивним проблемом или проблемом у понашању у школи или у дому (који укључује и родитеље).

Домаћи задатак у функцији повећања ученичких постигнућа јул 2019

Теме на семинару:

  1. Како прилагодити домаће задатке ученицима – Улога домаћих задатака у наставном процесу, уже и шире шватање домаћих задатака, типови домаћих задатака, ефекти домаћих задатака (краткорочни и дугорочни), домаћи задаци према узрасним карактеристикама, интересовањима и могућностима ученика.
  2. Домаћи задатак као изазов за ученике – Припремни и истраживачки домаћи задаци, ИКТ у функцији креирања подстицајних, мотивишућих и ефикасних задатака, Блумова таксономија и домаћи задаци, алии примери добре праксе употребе ИКТ за креирање подстицајних и мотивишућих задатака базираних на истраживачком раду ученика и решавању проблема.
  3. Праћење и вредновање постигнућа ученика кроз домаће задатке – Улога и значај повратне инфомације у изради домаћег задатка, сумативно и формативно оцењивање, самооцењивање и вршњачко оцењивање, веб-алати за праћење и вредновање ученичких постигнућа (упитници, тестови, платформе за учење), критеријуми за процену домаћег задатка.
  4. Израда завршног задатка – Осмишљавање методичких поступака који обезбеђују вредност домаћег задатка са веб-алатима за израду домаћих задатака.

Добра припрема за час - успешан час јул 2019

Теме на семинару:

 1. Основе планирања образовно-васпитног рада - Теоријска основа сазнавања у настави, облици планирања и припремања, обрасци за планирање наставе, функција, структура и елементи припреме за час, појам наставног часа и типологија часова, специфичности различитих типова часова;
 2. Циљеви, облици рада, наставне методе и технике - Начин постављања циљева и задатака у настави, карактеристике појединих облика рада, наставне методе и технике рада, Блумова таксономија и образовни стандарди у дефинисању циљева, извештај педагога о посети часу;
 3. Карактеристике и функција уводног дела часа - Карактеристике и значај уводног дела часа, мотивација ученика за час, специфичне методе за уводни део часа, анализа припреме за час, анализа уводног дела часа (видео-снимак);
 4. Карактеристике и функција средишњег дела часа - Карактеристике и функција средишњег дела часа, методе за средишњи део часа, анализа видео-снимка средишњег дела часа;
 5. Карактеристике и функција завршног дела часа - Функција завршног дела часа, анализа снимка завршног дела часа, методе за завршни део часа и чек листа за писање припреме за час.
Аутор/модератор: Jasmina Momčilović, Наташа Џаковић

Upravljanje i organizacija vremenom - osnova za uspešan rad zaposlenih i ustanove jul 2019

Teme na seminaru:

 1. Uvod u psihologiju kašnjenja - Osnove motivacije za rad, razlozi za kašnjenje, koji su nam najčešći distraktori u radu, koliko na nas utiče stres iz učionice i kako se izboriti sa stresom;
 2. Organizacija vremena - Šta podrazumeva organizacija vremena, kako analizirati sopstveno vreme, određivanje prioriteta u radu, rad u onlajn alatu za merenje i procenu sopstvenog radnog učinka u ustanovi;
 3. Metode i tehnike upravljanja vremenom - Uređenje radnog prostora, metode i tehnike izrade plana rada, delegiranje poslova, rad u onlajn alatu za lakšu izradu plana.

Савладавање меких вештина у релацији наставник - ученик - родитељ унутар установа јул 2019

Теме на семинару:

 1. Порекло и значење меких вештина - Разлике између “тврдих” и “меких” вештина, листа меких вештина и њихово значење, емоционална интелигенција, емпатичност, асертивност, вештина слушања у наставном процесу;
 2. Како научити меке вештине - тајни алати - Методе и технике, конкретне проблемске ситуације;
 3. Однос између наставника и ученика - сложено поље комуникације - Врсте саветодавног разговора, корективно-педагошки рад, етапе саветовања, селекција правовремених метода, техника саветодавног разговора са ученицима, идентификација проблема код ученика;
 4. Облици сарадње са родитељима/старатељима - Типови васпитних стилова у породици, димензије породичног функционисања, препознавање функционалне и дисфункционалне породице, јачање партнерског односа између породице и установе;
 5. Унапређивање међуљудских односа у колективу - Побољшање сарадње наставника у установи, асертивна права - разумевање и прихватање, манипулација, услови за успешан рад тима, ометајући фактори за асертивно понашање.

Е-портфолио инструмент за напредовање и сарадњу јул 2019

Теме на семинару:

 • Шта је и колико нам је важан портфолио? - улога и значај портфолиа у професионалном раду, законски оквир, пимена портфолија у пракси и примери у и ван система образовања и портфолија школе
 • Креирање личног е - портфолија - алати за креирање личног е-портфолија, рад на изради е-порфолија, контрола доступности на Интернету
 • Креирање ученичког е-портфолија - примери ученичког е-портфолија, учеснички е-портфолио - средство евалуације и самопроцењивања, контрола доступности на Интернету
 • Евалуација и самопроцењивање - евалуација наставничког и ученичког е-портфолија помоћу инструмената за евалуацију

Ocenjivanje u funkciji razvoja i učenja jul 2019

Teme na seminaru:

 1. Pravne osnove ocenjivanja - Pravna regulativa ocenjivanja, funkcije ocenjivanja i karakteristika ocene, predmet i vrste ocenjivanja, način i postupak ocenjivanja, komponente vrednovanja postignuća, obaveštavanje o oceni u funkciji poučavanja;
 2. Metode praćenja i procenjivanja obrazovnih postignuća - Usmeni i pismeni oblik procene postignuća, praćenje i procenjivanje postignuća u grupnim radovima i projektima, obeležja metoda ocenjivanja;
 3. Psihološke osnove ocenjivanja - Uticaj faktora opažanja na ocenjivanje, uticaj ličnosti nastavnika na ocenjivanje, osećanja/reakcije nastavnika/učenika u procesu ocenjivanja, analiza problemskih situacija u vezi sa ocenjivanjem i rešenja;
 4. Objektivnost i valjanost ocenjivanja - Metrijske karakteristike ocene, izvori pogrešaka i nesigurnost u ocenjivanju, pravni aspekt kriterijuma ocenjivanja, razlika u kriterijumima na vrednovanje postignuća, taksonomija vaspitno-obrazovnih ciljeva u vrednovanju postignuća;
 5. Kontinuitet u ocenjivanju i angažovanje učenika i završni rad - Tehnike praćenja ocenjivanja, model kontinuiranog ocenjivanja, analiza problemskih situacija u vezi sa motivacijom učenika i rešenja, planiranje ocenjivanja, završni rad.