Теме на семинару:

 • Стандарди у образовању и стандарди постигнућа за предмет математика - Значај, структура, садржај и улога општих стандарда постигнућа у образовној пракси и у настави математике, општепредметне и специфичне предметне компетенције, области и нивои стандарда у математици;
 • Глобално и оперативно планирање наставе усмерене на ишоде и примену стандарда постигнућа - Блумова таксономија, циљеви, задаци и ишоди наставе математике, "превођење" наставних садржаја у ишоде, повезивање са стандардима постигнућа, планирање наставе усмерене на ученика;
 • Провера остварености исхода и стандарда - Планирање провере остварености ишода и стандарда, задаци у настави математике, процена и вредновање постигнућа ученика;
 • Дневно планирање и припремање наставе усмерене на ишоде и завршни задатак - Планирање наставног часа, модел припреме за час, савремене методе у настави математике, креирање оригиналног, проналажење и коришћење готовог наставног материјала, креирање дневне припреме.

Теме на семинару:

  1. Партнерство у образовању – Појам партнерства у образовању, два модела партнерства, њихове карактеристике и облици кроз које се испољавају, законски оквири учешћа родитеља у раду вртића/школа, значај партнерских односа и заједничких активности према стручној литератури и савременим истраживањима.
  2. Процесно-подражавајући модел партнерства у образовању – Појам процесно-подражавајућег партнерства на примеру хумане школе-монтесори вртића/школа, рад са родитељима и дечије куће као аутентични облици процесно- подражавајућег модела сарадње са родитељима. Значај и добити од примене процесно- подражавајућег модела сарадње.
  3. Предуслови и начела за остваривање партнерских односа и реализацију заједничких активности – О мотивацији, комуникацији и вештинама за организацију и рад у групи, основна начела за остваривање партнерства и реализацију заједничких активности: равноправност, комплементарност, аутентичност и демократичност, кораци у планирању заједничких активности.
  4. Како израдити план заједничких активности – Сагледавање ситуације за имплементацију и развој процесно-подражавајућег модела сарадње са родитељима кроз заједничке активности помоћу СВОТ анализе, самовредновањем и анкетирањем до успешније процесно-подражавајуће сарадње са родитељима, полазне основе за израду плана заједничких активности.
  5. Завршни рад - Креирање плана заједничке активности, збирке заједничких активности планираних током семинара, Промоција најуспешнијих радова.

Теме на семинару:

 • Информационо доба и савремени облици наставе - информациона писменост ученика и наставника, утицај рачунара на наставу ...,
 • Наставни материјали уз помоћ ИКТ - израда наставних материјала (наставних листића, задатака ... ) уз помоћ ИКТ-а (MS Equation, MS Math Add-in) ...,
 • Коришћење ИКТ-а у реализацији наставе - рад са програмом Геогебра и креирање материјала за наставу ...,
 • Праћење постигнућа ученика уз помоћ ИКТ-а - коришћење готових материјала са интернета у настави, израда електронских тестова ...