Теме на семинару:

 • Стандарди у образовању и стандарди постигнућа за предмет математика - Значај, структура, садржај и улога општих стандарда постигнућа у образовној пракси и у настави математике, општепредметне и специфичне предметне компетенције, области и нивои стандарда у математици;
 • Глобално и оперативно планирање наставе усмерене на ишоде и примену стандарда постигнућа - Блумова таксономија, циљеви, задаци и ишоди наставе математике, "превођење" наставних садржаја у ишоде, повезивање са стандардима постигнућа, планирање наставе усмерене на ученика;
 • Провера остварености исхода и стандарда - Планирање провере остварености ишода и стандарда, задаци у настави математике, процена и вредновање постигнућа ученика;
 • Дневно планирање и припремање наставе усмерене на ишоде и завршни задатак - Планирање наставног часа, модел припреме за час, савремене методе у настави математике, креирање оригиналног, проналажење и коришћење готовог наставног материјала, креирање дневне припреме.

Теме на семинару:

 • Проблеми у настави творбе речи - Творба речи у уџбеницима и приручницима за основну и средњу школу, адекватан и систематичан приступ у предавању и обради наставних јединица из области творбе речи;
 • Разликовање творбеног и лексичког значења - Творбено и лексичко значење, употреба речника српског језика у настави творбе речи;
 • Моциона творба и родно сензитивни језик - Називи за занимања, титуле и звања особа женског пола, пол и род у језику, утицај (језичке) политике и језичког планирања на творбу речи;
 • Творба нових речи и нормативни статус - Нове речи и њихови начини творбе, нормативни статус нових твореница, употреба нових речи, однос између нове и потенцијалне речи.

Теме на семинару:

  1. Партнерство у образовању – Појам партнерства у образовању, два модела партнерства, њихове карактеристике и облици кроз које се испољавају, законски оквири учешћа родитеља у раду вртића/школа, значај партнерских односа и заједничких активности према стручној литератури и савременим истраживањима.
  2. Процесно-подражавајући модел партнерства у образовању – Појам процесно-подражавајућег партнерства на примеру хумане школе-монтесори вртића/школа, рад са родитељима и дечије куће као аутентични облици процесно- подражавајућег модела сарадње са родитељима. Значај и добити од примене процесно- подражавајућег модела сарадње.
  3. Предуслови и начела за остваривање партнерских односа и реализацију заједничких активности – О мотивацији, комуникацији и вештинама за организацију и рад у групи, основна начела за остваривање партнерства и реализацију заједничких активности: равноправност, комплементарност, аутентичност и демократичност, кораци у планирању заједничких активности.
  4. Како израдити план заједничких активности – Сагледавање ситуације за имплементацију и развој процесно-подражавајућег модела сарадње са родитељима кроз заједничке активности помоћу СВОТ анализе, самовредновањем и анкетирањем до успешније процесно-подражавајуће сарадње са родитељима, полазне основе за израду плана заједничких активности.
  5. Завршни рад - Креирање плана заједничке активности, збирке заједничких активности планираних током семинара, Промоција најуспешнијих радова.

Теме на семинару:

 • Шта је и колико нам је важан портфолио? - улога и значај портфолиа у професионалном раду, законски оквир, пимена портфолиа у пракси и примери у, и ван система образовања и портфолиа школе
 • Креирање личног е - портфолиа - алати за креирање личног е-портфолиа, рад на изради е-порфолиа, контрола доступности на Интернету
 • Креирање ученичког е-портфолиа - примери ученичког е-портфолија, учеснички е-портфолио - средство евалуације и самопроцењивања, контрола доступности на Интернету
 • Евалуација и самопроцењивање - евалуација наставничког и ученичког е-портфолија помоћу инструмената за евалуацију

Теме на семинару:

 • Информационо доба и савремени облици наставе - информациона писменост ученика и наставника, утицај рачунара на наставу ...,
 • Наставни материјали уз помоћ ИКТ - израда наставних материјала (наставних листића, задатака ... ) уз помоћ ИКТ-а (MS Equation, MS Math Add-in) ...,
 • Коришћење ИКТ-а у реализацији наставе - рад са програмом Геогебра и креирање материјала за наставу ...,
 • Праћење постигнућа ученика уз помоћ ИКТ-а - коришћење готових материјала са интернета у настави, израда електронских тестова ...

Теме на семинару:

 1. Кључни појмови у процесу учења – Упознавање са типовима активности које подстичу ученика да своје размишњање структурира на нови начин, као и откривање особина које треба развијати код ученика како би овладао саморегулисаним учењем и усвојио исправан модел учења. Анализа ситуације у пракси и конкретни предлози за побољшање рада.
 2. Активности којима се код ученика развија стваралачко и проблемско размишљање – Игровне методе (методе карата, вртешке, коцке, испеци па реци, пронађи ме, две жеље и звезда) и дигитални алати (Миндмуп.цом, Триплине.нет, Тики-токи.цом, Инфогр.ам,) којима се подстиче стваралачко и проблемско размишљање, уз навођење примера примене у настави српског језика.
 3. Предуслови и начела за остваривање партнерских односа и реализацију заједничких активности – О мотивацији, комуникацији и вештинама за организацију и рад у групи, основна начела за остваривање партнерства и реализацију заједничких активности: равноправност, комплементарност, аутентичност и демократичност, кораци у планирању заједничких активности.
 4. Активности којима се подстиче усавршавање вештина читања са разумевањем – Значај планирања за развој вештине саморегулисаног учења са педагошко-психолошког аспекта, дигитални алати (Линоит.цом, Форест.апп, ГооглеДриве) уз помоћ којих се неутралишу ометачи и подстиче боља организација.
 5. Завршни задатак - Креирање припреме са одабраном активношћу и онлајн алатом, по вашој, али и мери ваших ученика.