Теме на семинару:

  1. Партнерство у образовању – Појам партнерства у образовању, два модела партнерства, њихове карактеристике и облици кроз које се испољавају, законски оквири учешћа родитеља у раду вртића/школа, значај партнерских односа и заједничких активности према стручној литератури и савременим истраживањима.
  2. Процесно-подражавајући модел партнерства у образовању – Појам процесно-подражавајућег партнерства на примеру хумане школе-монтесори вртића/школа, рад са родитељима и дечије куће као аутентични облици процесно- подражавајућег модела сарадње са родитељима. Значај и добити од примене процесно- подражавајућег модела сарадње.
  3. Предуслови и начела за остваривање партнерских односа и реализацију заједничких активности – О мотивацији, комуникацији и вештинама за организацију и рад у групи, основна начела за остваривање партнерства и реализацију заједничких активности: равноправност, комплементарност, аутентичност и демократичност, кораци у планирању заједничких активности.
  4. Како израдити план заједничких активности – Сагледавање ситуације за имплементацију и развој процесно-подражавајућег модела сарадње са родитељима кроз заједничке активности помоћу СВОТ анализе, самовредновањем и анкетирањем до успешније процесно-подражавајуће сарадње са родитељима, полазне основе за израду плана заједничких активности.
  5. Завршни рад - Креирање плана заједничке активности, збирке заједничких активности планираних током семинара, Промоција најуспешнијих радова.

Теме на семинару:

  1. Како прилагодити домаће задатке ученицима – Улога домаћих задатака у наставном процесу, уже и шире шватање домаћих задатака, типови домаћих задатака, ефекти домаћих задатака (краткорочни и дугорочни), домаћи задаци према узрасним карактеристикама, интересовањима и могућностима ученика.
  2. Домаћи задатак као изазов за ученике – Припремни и истраживачки домаћи задаци, ИКТ у функцији креирања подстицајних, мотивишућих и ефикасних задатака, Блумова таксономија и домаћи задаци, алии примери добре праксе употребе ИКТ за креирање подстицајних и мотивишућих задатака базираних на истраживачком раду ученика и решавању проблема.
  3. Праћење и вредновање постигнућа ученика кроз домаће задатке – Улога и значај повратне инфомације у изради домаћег задатка, сумативно и формативно оцењивање, самооцењивање и вршњачко оцењивање, веб-алати за праћење и вредновање ученичких постигнућа (упитници, тестови, платформе за учење), критеријуми за процену домаћег задатка.
  4. Израда завршног задатка – Осмишљавање методичких поступака који обезбеђују вредност домаћег задатка са веб-алатима за израду домаћих задатака.

Теме на семинару:

 • Свет програмирања - развој програмирања, алгоритамски начин размишљања, програмирање помоћу блокова ...,
 • Први кораци у Scratch-у - основе веб сервиса за визуално програмирање, креирање профила, подешавање профила ...,
 • Радно окружење и основни елементу у Scratch - рад са ликовима и позорницама, манипулација ликовима, анимације, убацивање звука ...,
 • Креирање програма - програмирање ликова, алгоритми, интеракција и условљено понашање

Теме на семинару:

 • Шта је и колико нам је важан портфолио? - улога и значај портфолиа у професионалном раду, законски оквир, пимена портфолиа у пракси и примери у, и ван система образовања и портфолиа школе
 • Креирање личног е - портфолиа - алати за креирање личног е-портфолиа, рад на изради е-порфолиа, контрола доступности на Интернету
 • Креирање ученичког е-портфолиа - примери ученичког е-портфолија, учеснички е-портфолио - средство евалуације и самопроцењивања, контрола доступности на Интернету
 • Евалуација и самопроцењивање - евалуација наставничког и ученичког е-портфолија помоћу инструмената за евалуацију

Теме на семинару:

 • Информационо доба и савремени облици наставе - информациона писменост ученика и наставника, утицај рачунара на наставу ...,
 • Наставни материјали уз помоћ ИКТ - израда наставних материјала (наставних листића, задатака ... ) уз помоћ ИКТ-а (MS Equation, MS Math Add-in) ...,
 • Коришћење ИКТ-а у реализацији наставе - рад са програмом Геогебра и креирање материјала за наставу ...,
 • Праћење постигнућа ученика уз помоћ ИКТ-а - коришћење готових материјала са интернета у настави, израда електронских тестова ...

Теме на семинару:

 1. Кључни појмови у процесу учења – Упознавање са типовима активности које подстичу ученика да своје размишњање структурира на нови начин, као и откривање особина које треба развијати код ученика како би овладао саморегулисаним учењем и усвојио исправан модел учења. Анализа ситуације у пракси и конкретни предлози за побољшање рада.
 2. Активности којима се код ученика развија стваралачко и проблемско размишљање – Игровне методе (методе карата, вртешке, коцке, испеци па реци, пронађи ме, две жеље и звезда) и дигитални алати (Миндмуп.цом, Триплине.нет, Тики-токи.цом, Инфогр.ам,) којима се подстиче стваралачко и проблемско размишљање, уз навођење примера примене у настави српског језика.
 3. Предуслови и начела за остваривање партнерских односа и реализацију заједничких активности – О мотивацији, комуникацији и вештинама за организацију и рад у групи, основна начела за остваривање партнерства и реализацију заједничких активности: равноправност, комплементарност, аутентичност и демократичност, кораци у планирању заједничких активности.
 4. Активности којима се подстиче усавршавање вештина читања са разумевањем – Значај планирања за развој вештине саморегулисаног учења са педагошко-психолошког аспекта, дигитални алати (Линоит.цом, Форест.апп, ГооглеДриве) уз помоћ којих се неутралишу ометачи и подстиче боља организација.
 5. Завршни задатак - Креирање припреме са одабраном активношћу и онлајн алатом, по вашој, али и мери ваших ученика.

Теме на семинару: 

  1. Дигитална маркетинг кампања – важност маркетинг кампања у дистрибуцији и продаји производа и услуга као и неопходност исправно дефинисаних циљева. Кроз примере и лекције учесници ће стећи знања о дефинисању циља и креирању анкете као инструмента за испитивање тржишта.
  2. Тржиште и сегментација тржишта – вефиниција и карактеристике тржишта, креирање пропагандна порука као инструмент за позив на акцију, односно заинтересованост или куповину.
  3. Коришћење друштвених мрежа у спровођењу дигиталне маркетинг кампање – друштвене мреже, најпосећенији сајтови у служби маркетинга, Фејсбук и Инстаграм и њихова улога у дигиталној кампањи, предности и мане сервиса Јутјуб у дигиталном маркетингу.
  4. Израда сајта као инструмента дигиталног маркетинга – израда сајта као најважнијег инструмента дигиталне маркетиншке кампање, формати садржаја и њихово прилагођавање сајту, односно системима за претрагу и оптимизације садржаја.